MENU
 

Beleid ongewenste situaties op en rond de velden

18 januari 2018

Inleiding

Hoe het hoort te gaan op en rond onze voetbalvelden is iedereen bekend. Toch is het nodig om iets op te zetten over hoe wij als s.v. Hertha handelen om te voorkomen dat zich vervelende situaties voordoen en hoe de vereniging handelt als het zover is. De ervaring leert dat welk gedrag wij van onze leden verwachten niet geheel duidelijk is. Daarom sommen wij hetgeen hierover in ons beleidsplan staat geschreven nog eens op.

Ook beschrijven wij preventieve maatregelen en hoe te handelen in geval van…. Dit is zonder twijfel niet compleet. Er kunnen zich situaties voordoen die ieders voorstellingsvermogen te boven gaan. In die gevallen moeten we het met ons nuchtere verstand doen.

Wij menen echter met de hierna beschreven uitgangspunten en maatregelen een duidelijke lijn te hebben neergezet.

Wat staat er over gedrag in ons beleidsplan?

Bij onze verwachtingen ten aanzien van spelers, ouders, teambegeleiders en trainers staat het volgende:

 • Wij beoefenen de voetbalsport op een sportieve manier. Iedereen in de vereniging houdt zich daar aan;
 • Alle onze leden gaan respectvol met elkaar om.
 • Aan spelers worden normen en waarden (taalgebruik, onderling respect, antidiscriminatie etc.) zoals wij die voorstaan meegegeven.
 • Er heerst een sfeer waarbij sportiviteit en plezier en het leveren van prestaties hand in hand gaan.
 • Bij het mede vormen van karakter en het scheppen van een goede sfeer geven volwassenen het goede voorbeeld.
 • Voor het bereiken van de extra-sportieve doelen is de medewerking van u als ouder onmisbaar. Op het moment dat de regels (bijvoorbeeld ten aanzien van sportief gedrag, hygiëne) die wij als vereniging hoog in het vaandel hebben staan, bij u geen weerklank vinden valt de bodem onder dit deel van onze visie weg. Wij gaan er echter vanuit dat u onze uitgangspunten onderschrijft.
 • Seniorenspelers en andere volwassenen hebben een voorbeeldfunctie voor onze jeugd. De regels, normen en waarden die we binnen de vereniging voorstaan gelden voor al onze leden.
 • Elke speler gaat op een sociale, respectvolle manier om met teamgenoten en leiders en trainers;
 • Elke speler gedraagt zich op sportieve en correcte wijze ten opzichte van medespelers en leiders en trainers en ten opzichte van tegenstander en scheidsrechter;
 • Elke speler houdt zich aan de KNVB spelregels;
 • Elke speler onthoudt zich van vernielingen, onfatsoenlijk gedrag, pesten, ruw spel en/of vernieling van andermans eigendommen. Hieronder worden tevens de tenues en trainingspakken van Hertha en de kleedkamers, parkeerplaats en fietsenstalling verstaan;
 • Wangedrag kan door de leider of trainer direct worden bestraft door uitsluiting van training en/of wedstrijd (overigens zonder jeugdspelers alleen en zonder begeleiding naar huis te sturen). Bij herhaling neemt het hoofdbestuur een besluit. De ouders van jeugdleden zullen daarover worden geïnformeerd;
 • Van de spelers wordt verwacht dat ze na de wedstrijd afscheid nemen van hun tegenstanders en de scheidsrechter door het geven van een hand.
 • Wanneer spelers zich niet houden aan het bovenstaande en/of andere afspraken en regels, kan het hoofdbestuur disciplinaire maatregelen tegen de betreffende speler nemen. Deze beslissing hierover zal altijd gezamenlijk genomen worden door tenminste twee leden van het hoofdbestuur. Sanctiemaatregelen worden besproken met dan wel meegedeeld aan de betreffende speler en wanneer het een jeugdspeler betreft ook aan diens ouder(s) / verzorger(s).
 • Wij gaan er vanuit dat ouders en andere belangstellenden bij de wedstrijden komen kijken. Van hen verwachten wij dat zij zich sportief gedragen.
 • Belangstelling tonen staat op de eerste plaats en aanmoedigen wordt daarom zeer op prijs gesteld. Schelden op spelers, leiders, tegenstanders en/of scheidsrechters behoort nadrukkelijk niet tot aanmoedigen en is daarom TABOE. Het staat iedereen vrij om personen die dit toch doen, op hun gedrag aan te spreken. Bij aanhoudend wangedrag kan elk aanwezig bestuurslid deze persoon (personen) verzoeken de accommodatie van onze club te verlaten;
 • Tijdens de wedstrijd is de leiding in handen van de scheidsrechter. De coaching wordt uitsluitend gedaan door de teambegeleider of -trainer.
 • Bij ons wordt van u verwacht dat u in overeenstemming met het vrijwilligersbeleid bijdraagt aan het draaiend houden van de vereniging. Wij gaan er vanuit dat u als ouder een taak op zich neemt. Wanneer dat gebeurt als begeleider van een (jeugd-) team dan kiest u er voor zich te houden aan de afspraken in dit beleidsplan.
 • Voor wat betreft sportiviteit en collegialiteit speelt u cruciale rol. Hierbij gaat het belang en de kernwaarden van de vereniging boven alles.

Onze leden worden geacht zich te gedragen zoals hierboven omschreven staat. Lukt dat niet en wordt u daarop door een lid van de vereniging of door een lid van het bestuur aangesproken accepteert u dat.

U accepteert ook de eventuele vervelende gevolgen die het bestuur nodig acht indien u over de schreef gaat.

Wij blijven er als bestuur vertrouwen in hebben dat u de gedragslijn in de club begrijpt en naleeft. Wij hebben dat echter niet in de hand. Dat heeft u zelf. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor uw eigen gedrag.

Om vervelende situaties te voorkomen en wat te doen in geval van…

De invloed die wij hebben op het gedrag van de eigen leden is al niet bijster groot. De invloed die wij hebben op het gedrag van leden, begeleiders, supporters en ouders van verenigingen die ons bezoeken is nihil.

Onze invloed op het gedrag van leden, begeleiders, supporters en ouders van verenigingen waar wij op bezoek gaan is dat ook. In ons gedrag houden wij ons in alle gevallen aan de waarden die wij bij onze vereniging kennen.

Om alles te doen aan een ordelijk verloop van de thuiswedstrijden doen wij vooraf het volgende:

 • De scheidsrechters krijgen instructies over de manier waarop zij de wedstrijd moeten benaderen. Daarbij spelen onder meer eerdere ervaringen met de tegenpartij een rol;
 • Indien nodig worden teambegeleiders geïnformeerd over eerdere ervaringen met de tegenstander.

Tijdens de wedstrijd volgt de scheidsrechter de regels van de KNVB.
Eventuele sancties (gele kaarten, rode kaarten, onderbreking of staken van de wedstrijd) worden altijd doorgegeven aan de KNVB. Voorafgaand aan de wedstrijd meldt de scheidsrechter dit aan de beide teams.

Teambegeleiders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun spelers . Teambegeleiders hebben daarom het mandaat om in situaties waarin deze veiligheid naar hun mening in het geding is beslissingen te nemen.

Is de situatie op of rond het veld door gedragingen van de tegenpartij (spelers, teambegeleiders, ouders) niet in orde mogen de leiders de andere partij (scheidsrechter, teambegeleiding) vragen maatregelen te nemen.

Wanneer dit niet leidt tot verbetering van de situatie mogen elftalleiders hun spelers uit het veld halen en zo de wedstrijd beëindigen.

Teambegeleiders melden dit direct aan onze afdeling Voetbalzaken. Deze stelt de overige bestuursleden op de hoogte. De eventuele gevolgen (reglementair verlies van de wedstrijd, puntenaftrek, geldboete) wordt de teambegeleiders door het bestuur niet aangerekend.

Het bestuur zorgt in dit geval voor een gepaste reactie naar de vereniging waar de situatie zich voordeed.

Teambegeleiders nemen ook maatregelen tegen ongewenste gedragingen van eigen spelers of ouders.

Zich onsportief gedragende spelers worden uit de wedstrijd genomen. Zich onsportief gedragende ouders wordt verzocht hun gedrag aan te passen of te vertrekken bij de wedstrijd. Ook dat melden zij aan onze afdeling Voetbalzaken waarna de overige bestuursleden geïnformeerd worden. Ook in dit geval zorgt het bestuur voor een gepast vervolg.

Als zich bij herhaling, zowel in thuis- als uitwedstrijden incidenten voordoen in ontmoetingen met bepaalde verenigingen neemt het bestuur voorafgaand aan een volgende ontmoeting contact op met deze

vereniging. Wanneer een sportief verloop van de wedstrijd wordt gegarandeerd is men bij ons welkom of gaat ons team daar op bezoek. Het bestuur behoudt zich op het moment dat er ernstige twijfels zijn over de haalbaarheid van een sportieve ontmoeting, in overleg met de teambegeleiding het recht voor een wedstrijd niet te laten spelen. De gevolgen daarvan worden geaccepteerd.

Tot slot

In de eerste plaats: het is voor alles de bedoeling dat dit stuk voor niets geschreven is.

In de tweede plaats: soms komt het voor dat bij het maken van afspraken of het stellen van richtlijnen gezocht wordt naar de “gaten” om daarmee de opstellers ervan (niet zelden een bestuur) om de oren te slaan. Voor wat niet expliciet omschreven staat gelden de afspraken en richtlijnen niet…

Voor dergelijke types is deze notitie niet geschikt. Andersom geredeneerd: deze types zijn niet geschikt om deel te nemen aan een vereniging, ook niet aan de onze..

Bestuur s.v. Hertha

Naar het overzicht