MENU

Privacyverklaring

SV Hertha is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
SV Hertha
Postbus 74
3645 ZK Vinkeveen
info@hertha.nl
http://hertha.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken
SV Hertha verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN Bankrekeningnummer (met als doel contributie te innen middels een automatische machtiging)
 • Overige persoonsgegevens inclusief eventuele foto’s die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens vanuit de KNVB, zoals een lidmaatschapsnummer. Voor jeugdleden geldt dat wij normaliter de persoonsgegevens van de ouders verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld kunnen worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hertha.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SV Hertha verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betalingen waaronder inning van de jaarlijkse contributie.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief via e-mail of andere kanalen om je te informeren over activiteiten of ander nieuws gerelateerd aan de doelstelling van SV Hertha.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld in verband met vrijwilligerswerk.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken die het mogelijk maakt je gegevens aan te passen en/of je in te schrijven voor activiteiten.
 • Foto’s van leden kunnen door Hertha op onze website, social media-kanalen, of narrowcasting worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. Je hebt het recht om ons te vragen een bepaalde foto niet te gebruiken of te verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
SV Hertha neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SV Hertha) tussen zit. SV Hertha gebruikt met name de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Sportlink,
 • MijnClub.nu,
 • Vrijwilligerstekort.nl,
 • Voetbalclubnarrowcasting,
 • website www.hertha.nl,
 • Facebook
 • Instagram.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SV Hertha bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor de duur van het lidmaatschap
  NAW gegevens, contactgegevens, IBAN bankrekeningnummer, lidmaatschapsnummer KNVB. Ten behoeve van ledenadministratie, inning contributie en communicatie met leden.
 • Na afmelding lidmaatschap
  NAW gegevens, contactgegevens. Ten behoeve van het bijhouden van het oud-leden bestand. Het IBAN bankrekeningnummer en het KNVB lidmaatschapsnummer worden direct verwijderd nadat een lid wordt uitgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden
SV Hertha verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting

verbonden aan onze kerntaken. In alle overige gevallen zullen wij jou om toestemming vragen, of gegevens anoniem met derden delen.

 • Voorbeeld 1): wij verstrekken gegevens aan de KNVB over ons ledenbestand en wij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het doorgeven van gele en rode kaarten aan de KNVB. Hiervoor vragen wij niet apart toestemming
 • Voorbeeld 2): een scout van een professionele voetbalclub ziet bij Hertha een talentvolle speler en vraagt wie dat is. Wij geven hem niet de persoonsgegevens van deze speler, voordat we hem of zijn ouders daarvoor om toestemming hebben gevraagd.

Let op: via voetbal.nl hebben leden de mogelijkheid om hun spelersfoto bij de KNVB alleen in het kader van wedstrijden te tonen en verder niet zichtbaar zijn. Als je dit wil, ben je er zelf voor verantwoordelijk om dit in voetbal.nl op de juiste wijze in te stellen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SV Hertha gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SV Hertha en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hertha.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. SV Hertha wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Let op:

indien je lid bent van SV Hertha en je vraagt ons om je persoonsgegevens te verwijderen, dan zal daarmee ook het lidmaatschap beëindigd worden, aangezien dit onlosmakelijk verbonden is met deze persoonsgegevens en wij onze kerntaken anders niet meer kunnen invullen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SV Hertha neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie: info@hertha.nl